PROGRAM Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym

Zadanie realizowane ze środków
Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2021-2025,
finansowane przez Ministra Zdrowia

Dlaczego?

W sytuacjach trudnych, z którymi nie możemy sobie poradzić – tracimy nadzieję. Wtedy nierzadko przychodzą czarne myśli, rezygnacyjne, czasem samobójcze. Jak w takich chwilach dajemy sobie radę? Co pomaga? Co nie pomaga? Do kogo zwracamy się o ratunek czy pomoc? Gdzie i u kogo znajdujemy wsparcie?

Samobójstwo to śmierć, której możemy zapobiec. Bądźmy wrażliwi na siebie nawzajem. Korzystajmy z pomocy specjalistów.

Celem realizatorów Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym jest skuteczna profilaktyka i zmniejszenie liczby samobójstw w Polsce. Chcemy łączyć dobre doświadczenia, korzystać z dorobku nauki i działać wspólnie!

Kto?

Po wielu latach wspólnych działań środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych został wprowadzony w życie Program Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w ramach celu 3 czyli Promocja Zdrowia Psychicznego. Dużą rolę w opracowaniu tego Programu odegrał zespół ekspertów skupiony w Zespole Roboczym ds. zapobiegania depresji i samobójstwom przy Radzie ds Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Zdrowia.

Instytutowi Psychiatrii i Neurologii (IPiN) w Warszawie powierzono koordynację realizacji wszystkich zadań określonych w tej części NPZ. Na terenie IPiN działa Biuro ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym powołane w celu koordynacji oraz prowadzenia działań określonych w Programie Zapobieganie Zachowaniom Samobójczym. IPiN powołał Radę Konsultacyjną złożoną z ekspertów z zakresu zdrowia publicznego, różnych dziedzin medycyny, psychologii a także przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego w celu wyboru szczegółowych działań i ich zakresu poddane interdyscyplinarnej konsultacji.

W jaki sposób?

Zachowania samobójcze to globalny problem zdrowia publicznego. Śmiercią samobójczą umiera na świecie 700 tysięcy osób rocznie. Liczba osób podejmujących próby samobójcze jest 10-20 krotnie większa.

Zapobieganie zachowaniom samobójczym pozostaje wyzwaniem dla Wszystkich ludzi dobrej woli, służb publicznych, instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych, jako że wywiera na Wszystkich negatywny wpływ.

Celem wyznaczonym przez Światową Organizację Zdrowia jest obniżenie liczby samobójstw o jedną trzecią do roku 2030.

Doświadczenia krajów, które wdrożyły programy zapobiegania zachowaniom samobójczym, dowodzą, że profilaktyka jest skuteczna, czyli zmniejsza ryzyko zachowań samobójczych.

W Polsce każdego dnia umiera śmiercią samobójczą 14 osób, czyli około 5 tysięcy osób rocznie (najczęściej są to mężczyźni i osoby w wieku produkcyjnym 30-70 lat). Dużym problemem zdrowia publicznego są samobójstwa dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat. Śmiercią samobójczą ginie w Polsce ok. 100 nastolatków rocznie.

Dane statystyczne o samobójstwach w Polsce są zbierane równolegle przez:
• Główny Urząd Statystyczny (ostatnie dane za rok 2020)
• Komendę Główną Policji (publikowane co roku)

W ostatnich 5 latach wskaźnik samobójstw (liczba osób zmarłych z powodu samobójstwa na 100 tysięcy mieszkańców) utrzymywał się na podobnym poziomie tj. ponad 11/100 tysięcy). Dotyczy to również 2020 roku (pierwszego roku pandemii Covid-19).

W przypadku prób samobójczych w grupie wiekowej 0 – 18 r.ż. współczynnik wzrósł od 3,6 (w roku 1999) do 20,5 na 100 tys. w roku 2021. Podobnie jak w przypadku samobójstwa, największy wzrost odnotowuje się w grupie wiekowej 13-18 r.ż. (8,5 do 62,5 na 100 tysięcy). Wynik ten jest niepokojący, gdyż podjęcie próby samobójczej wiąże się ze zwiększeniem ryzyka samobójstwa.

Po wielu latach wspólnych działań środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w 2021 roku został wprowadzony w życie Program Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w ramach Narodowego Programu Zdrowia (na lata 2021-2025). Dużą rolę w opracowaniu tego Programu odegrał zespół ekspertów skupiony w Zespole Roboczym ds. zapobiegania depresji i samobójstwom przy Radzie ds Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Zdrowia.

Głównym celem programu jest zapobieganie samobójstwom poprzez:
• Zwiększenie dostępu do pomocy dla osób w kryzysie samobójczym
• Zwiększenie kompetencji osób udzielających pomocy
• Programy profilaktyczne skierowane do różnych populacji
• Ograniczenie dostępu do metod popełnienia samobójstwa
• Poprawę monitorowania prób i zgonów samobójczych
• Oraz prowadzenie odpowiedzialnej polityki informacyjnej na temat zachowań samobójczych
• Prowadzenie badań naukowych
• Współpracę z mediami oraz monitoring mediów w zakresie podejmowania przez nie tematyki zachowań samobójczych.

Program jest oparty na strategiach mających naukowe dowody skuteczności oraz na rzetelnych źródłach danych o zjawisku zachowań samobójczych.

Aktualności

Relacja z konferencji prasowej pt. „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zachowaniom samobójczym w ramach NPZ – odpowiedź na wyzwania doby kryzysu”

20 grudnia 2022 r. w Centrum Prasowym PAP w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN) konferencja prasowa poświęcona realizacji Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, a także innych działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego, które są realizowane przez IPiN w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Dla osób zainteresowanych, które nie mogły śledzić tej konferencji na żywo udostępniamy pełen jej zapis wideo, a także notatkę prasową z tego wydarzenia.

Konferencja prasowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii dotycząca Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym – Centrum Prasowe PAP, Warszawa – 20 grudnia 2022 r.

Podczas konferencji eksperci przedstawią interdyscyplinarne działania – systemowe, edukacyjne, interwencyjne, naukowo-badawcze, profilaktyczne – realizowane lub koordynowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w ramach Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym (część Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025), które stanowią konstruktywną odpowiedź na wyzwania oraz oczekiwania społeczne, związane m.in. z pogarszaniem się kondycji psychicznej Polaków, wzrostem zapotrzebowania na specjalistyczną pomoc dla osób w kryzysie psychicznym, wzrostem liczby prób samobójczych – zwłaszcza wśród młodzieży i pogarszającymi się warunkami społeczno-ekonomicznymi w efekcie kryzysu.

W jej trakcie konferencji głos zabiorą:

  • Joanna Głażewska, naczelnik Wydziału Planowania Programów w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia: omówi cele strategiczne Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025,
  •  Dr Anna Baran: „Profilaktyka zachowań samobójczych i innych problemów zdrowia psychicznego – co je łączy?”,
  • Dr hab. Krzysztof Ostaszewski: „Skuteczne programy profilaktyki samobójstw – doświadczenia płynące ze świata”,
  • Marta Pawłowska: „Rozwój kompetencji pracowników różnych grup zawodowych w zakresie wczesnego wykrywania symptomów zachowań samobójczych oraz podejmowania interwencji”,
  • Lucyna Kicińska: „Dostępność pomocy dla osób w kryzysie – narracje medialne kontra rzeczywistość”,
  •  Dr Halszka Witkowska: „Wieloaspektowość działań w profilaktyce zachowań samobójczych”,
  • oraz koordynatorzy / realizatorzy zadań Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym.

Konferencja rozpocznie się we wtorek 20 grudnia 2022 r. o godzinie 10.00 w Centrum Prasowym PAP, przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie.

Wydarzenie będzie można również oglądać na żywo w internecie za pośrednictwem oficjalnego kanału wideo Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, który działa w serwisie YouTube – pod poniższym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=BG6jqxoXN78 , a także na stronie głównej portalu Serwis Zdrowie PAP: https://zdrowie.pap.pl/.

Webinar dla profesjonalistów ochrony zdrowia – drugi termin

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem zapraszamy na drugi termin bezpłatnego kursu szkoleniowego online realizowanego w ramach Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym NPZ 2021-2025, skierowany jest do profesjonalistów ochrony zdrowia.

Profilaktyka Zachowań Samobójczych w praktyce pracowników ochrony zdrowia
12.12.2022r., godz. 16:00-20:00

Nagranie webinaru

Rejestracja

Link do wydarzenia wysyłany będzie rano w dniu webinaru (12.12.2022) na adres mailowy podany przy rejestracji.

Uczestnicy uzyskają certyfikat ukończenia szkolenia!

Osoby prowadzące szkolenie:
dr n. med. Anna Baran – prowadzenie merytoryczne
Marta Pawłowska – moderowanie

Plan szkolenia:

Wprowadzenie do tematyki.
Rozpoznawanie ryzyka samobójczego i interwencja – identyfikacja barier uniemożliwiających ocenę.
Rola decyzji i wyborów w prewencji samobójstw w placówce opieki zdrowotnej (znajomość procedur).
Przyjmowanie empatycznego destygmatyzującego nastawienia.
Nawiązanie relacji terapeutycznej poprzez efektywną komunikację i współpracę.
Jak i kiedy zadawać pytania dotyczące myśli samobójczych?
Jak ocenić ryzyko samobójcze i jak sobie z nim radzić? Analiza przypadków z wykorzystaniem profilu ryzyka samobójczego Kilimandżaro.
Dlaczego każdy powinien znać 12-stopniowy plan bezpieczeństwa? Rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych, zespołu kryzysu samobójczego oraz interwencja dla różnych zawodów, pacjenta i jego rodziny. Analiza przypadków.
Co można było zrobić by uniknąć samobójstwa? Wspólna analiza przypadków, dyskusja.
Ankieta ewaluacyjna oparta na modelu Kirkpatricka.
Podsumowanie spotkania.

Biblioteka

Książki
zobacz wszystkie
Filmy
zobacz wszystkie

O Programie Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym

W dniu 30 marca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2021-2025. Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia jest zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu oraz zmniejszenie społecznych nierówności w zdrowiu.

Cele operacyjne NPZ obejmują:
1. Profilaktykę nadwagi i otyłości.
2. Profilaktykę uzależnień.
3. Promocję zdrowia psychicznego.
4. Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne.
5. Wyzwania demograficzne.

W ramach powyższych celów operacyjnych realizowane są zadania z zakresu zdrowia publicznego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, we współpracy z właściwymi ministrami, zgodnie z działami administracji rządowej oraz inne podmioty wskazane w ustawie o zdrowiu publicznym.

W NPZ w ramach celu operacyjnego 3 – w części Zapobieganie Zachowaniom Samobójczym zaproponowany został katalog zadań z zakresu zapobiegania zachowaniom samobójczym.
Zadania w części Zapobieganie Zachowaniom Samobójczym:

1. Rozwijanie odpowiedzialnej polityki informacyjnej na temat zachowań samobójczych oraz czynników ryzyka i czynników chroniących z nimi związanych, w tym monitorowanie mediów, stosowanie zaleceń specjalistów (np. suicydologów, specjalistów zdrowia publicznego) w opracowywaniu materiałów informacyjnych i innych przekazów o charakterze medialnym przez instytucje publiczne oraz media publiczne
Realizatorzy: IPiN, MZ, MRD, MZS, MSW, KRRiT, MEN, MSWiN, MON, JST

2. Ograniczanie dostępu do metod dokonywania samobójstw w celu zmniejszenia liczby zachowań samobójczych we wszystkich grupach wiekowych, w tym wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa w różnych obiektach, np. mostach, wiaduktach, w obszarze infrastruktury kolejowej (m.in. stacje kolejowe, przejazdy, perony) i budynkach, a także podejmowanie racjonalnych działań w obszarze dostępności leków (OTC), środków medycznych i innych toksycznych substancji chemicznych wykorzystywanych w celach samobójczych
Realizatorzy: MBPiZP, MSW, MI, MZ, JST, Naczelna Izba Aptekarska

3. Opracowanie, wdrażanie i ewaluacja programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej ukierunkowanych na zapobieganie zachowaniom samobójczym, dostosowanych do potrzeb różnych populacji
Realizatorzy: IPiN, MZ, MEN, PTS, jednostka podległa MZ właściwa w sprawie uzależnień, ORE oraz MSW, MON, MS we współpracy z Koordynatorem w odniesieniu do służb mundurowych i osób osadzonych, JST

4. Zapewnienie dostępu do pomocy w kryzysie psychicznym przez dostęp do konsultacji za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych (w tym telefony wsparcia i zaufania, poradnie internetowe, infolinie i linie wsparcia), dostosowanej do potrzeb osób w różnym wieku
Realizatorzy: IPiN, MZ, MSW, MON, MEN, MRD, MZS, JST, podmioty wybrane w drodze konkursu ogłaszanego przez MZ

5. Opracowanie (przy udziale suicydologów i specjalistów zdrowia publicznego), aktualizacja, upowszechnianie i monitorowanie wdrażania standardów postępowania w przypadku ryzyka zachowań samobójczych skierowanych do adekwatnych grup osób i instytucji, m.in. służby zdrowia, pomocy społecznej, kadry pedagogicznej, rodziców, służb mundurowych, mediów i osób duchownych
Realizatorzy: IPiN, MZ, MEN, MRD, MZS, MS, MSW, MRMNiE, MON, PTS

6. Rozwój kompetencji pracowników ochrony zdrowia, pracowników oświaty, pomocy społecznej, służb mundurowych, osób duchownych i innych grup zawodowych, w zakresie wczesnego wykrywania symptomów zachowań samobójczych oraz podejmowania interwencji wobec osób przejawiających zachowania samobójcze
Realizatorzy: IPiN, MZ, MSWiN, MRD, MZS, MP, MS, MSW, MRMNiE, MON, ORE, JST)

7. Rozwój kompetencji przedstawicieli środków masowego przekazu, w szczególności dziennikarzy, redaktorów, sekretarzy redakcji, wydawców
Realizatorzy: IPiN

8. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej, zachowań samobójczych, postaw społecznych
Realizatorzy: IPiN, MZ, MS, MSW, KGP, MON

9. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w tym prowadzenie badań ukierunkowanych na monitorowanie zachowań samobójczych w różnych populacjach, z uwzględnieniem metod dokonywania zamachów samobójczych, a także prowadzenie badań ukierunkowanych na identyfikację nowych i monitorowanie znanych czynników ryzyka i czynników chroniących, w tym prowadzenie badań w zakresie wpływu mediów na zachowania samobójcze
Realizatorzy: IPiN, MZ, PTS, jednostka podległa MZ właściwa w sprawie uzależnień oraz MSW, MON, MEN, MSWiN

10. Koordynacja działań na rzecz zapobiegania zachowaniom samobójczym określonych w NPZ, z uwzględnieniem możliwości utworzenia i prowadzenia Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym
Realizatorzy: MZ, IPiN

Strona internetowa zrealizowana w ramach zadania 10.